Tehdään yhdessä. Työnohjaus, strategiaprosessit ja organisaatiokonsultointi sinun ja organisaatiosi tueksi.

Olen monipuolisesti osaava ja innostava organisaatiokonsultti ja työnohjaaja STOry. Valjastan osaamiseni sinun käyttöösi ja työsi tueksi.

Tarjoan työnohjausta yksilöille, ryhmille ja johdolle.

Työnohjaus tarjoaa vuorovaikutuksellisen keinon työn syvällisempään tutkimiseen yksilönä tai työyhteisön kanssa. Se antaa tukea työssä kehittymiseen ja jaksamiseen sekä lisää  työhyvinvointia. Työnohjaus vapauttaa voimavaroja, lisää luovuutta sekä työmotivaatiota. Keskustelun tukena käytetään erilaisia jäsentäviä menetelmiä ja tekniikoita.

Minulla on kokemusta erilaisten järjestöjen, sosiaali- ja terveysalan ja yritysten asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivien yksilöiden ja ryhmien ja työyhteisöjen työnohjauksesta.

Työnohjaus voidaan toteuttaa yhdessä sovitussa paikassa tai Suuntimet oy:n työhuoneella Helsingissä tai etäyhteyksin ympäri Suomea.

Laajempiin palveluihin kokoan verkostossani olevia työnohjaajia ja muita asiantuntijoita.

Tutustu

Tarjoamiini palveluihin

Työnohjaus on arkityöhön, työyhteisöön ja omasta työstä esille nousevien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus lisää hyvinvointiasi merkittävästi.

Työnohjaus sopii hyvin muutosten ja työyhteisön/organisaation kehittämisprosessien tueksi. Se tarjoaa oivan mahdollisuuden reflektoida meneillään olevaa muutosta.

Tarjoan työnohjausta johdolle, asiantuntijoille ja eri työntekijäryhmille sekä työyhteisöille. 

Työnohjaus perustuu aina työntekijän tai työyhteisön tarpeeseen ja haluun saada työnohjausta. Työnohjaus on aina prosessi, jossa tapaamiset ovat säännöllisiä ja ennalta sovittuja. Tapaamisia on noin kerran kuukaudessa yhdessä sovitun aikajakson ajan.

Jos olet kiinnostunut luonnossa liikkumisesta, voimme sopia paikaksi metsän, puiston tai puutarhan.  Olen  perehtynyt luonnon hyvinvointivaikututuksiin ja olen mukana Green Care -toiminnassa.  

Työnohjauksen käyttöteoriani kumpuaa johtamisen ja organisaatioteorioiden viitekehyksestä, jonka keskiössä on vuorovaikutus ja dialogi.  Työnohjauskoulutukseni (HY+)  perustana on  systeemisyyden ja psykodynaamisuuden teoriat. Työnohjauksen ytimessä ovat oppiminen, kasvaminen, luottamus, kokemuksellisuus sekä refletointi. Kysy lisää  käyttöteoriastani.

Työnohjaajan työssäni noudatan Suomen työnohjaajien eettisiä periaatteita: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

Tutustu hinnastoon.


Tuen organisaatioita, työyhteisöjä, luottamustoimijoita strategian laadinnassa rakenteellisesti ja fasilitoimalla prosessit. Strategia rakentuu prosessina vaihe vaiheelta kokonaisuudeksi.

Olen perehtynyt strategia käytäntönä  -viitekehykseen, jossa strategia työstyy ja rakentuu yhteisellä tekemisellä  tavoitteelliseksi työkaluksi ja konkreettiseksi suunnitelmaksi.   

Minulla on vuosien päätoiminen kokemus strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta ja sen tutkimisesta erityisesti järjestöissä ja yhdistyksissä.

Strategiatyön tukena käytettävät konsultoivat keskustelut lisäävät ymmärrystä meneillään olevasta muutoksesta. Myös työnohjaus tukee organisaation strategiatyötä.

Strategiaprosessi avaa mahdollisuuden kehittää koko organisaation toimintaa.  

Strategiaprosessit suunnitellaan yksilöllisesti organisaatioiden tarpeiden pohjalta. Prosessiin kuuluu kyselyitä, työpajoja, luentoja ja tarvittaessa välitehtäviä. Prosessia on toteutettu onnistuneesti myös etätyöskentelynä.

Kysy lisää referensseistä!

 

Tutustu hinnastoon.

 
 

Organisaatiokonsulttina (valm. v. 2018) olen mukanasi ja tukenasi yksittäisten tai monimuotoisten prosessien ja käytäntöjen kehittämisessä. 

Muutoksen johtaminen ja sen suunnittelu, työyhteisötoiminnan
kehittäminen, työhyvinvointityö tai HR-strategian laadinta ovat
keskeisiä toimintoja organisaatiokulttuurin uudistumisessa ja sen johtamisessa.  Työmuodoiksi sopivat hyvin työpajatyöskentely, luennot/valmennukset ja pelisääntöjen toimintaohjeiden, prosessien laatiminen ja seuranta. 

Toimintaympäristön muutoksissa, etätyöskentelyn tehokkuudessa ja ajanhallinnassa nousevat esille taukojen merkitys, uusien työtapojen pitkäjänteinen harjoittelu sekä psykologinen palautuminen. Voin alustaa näistä aiheista yhteisessä henkilöstön kehittämispäivässänne? 

TYHY-toimintasi, eli työhyvinvointia edistävä toimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi metsässä; saat tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja koet pehmeän lumoutumisen. 

Näihin voidaan yhdistää myös osaksi työnohjausta!

Minulla on useiden vuosien kokemus erilaisten organisaatioiden sisäisestä kehittämistyöstä ja työhyvinvointityöstä sekä valmentamisesta. Johtajan että kehittäjän työrooleista käsin voin olla tukenasi.

Tutustu hinnastoon.

Anne henkilökuva

Tietoa minusta ja Suuntimet Oy:n tarina

Olen Suuntimet Oy:n perustaja; työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti ja työhyvinvointiasiantuntija. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri, pääaineena terveyshallintotiede.

Olen toiminut johtamisen ja kehittämisen tehtävissä 20 vuoden ajan, joista noin 10 vuotta valtakunnallisten järjestöjen toiminnanjohtajana sekä yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden johdossa.

Minulla on vahvaa osaamista on organisaatioiden kehittämisestä, strategisesta johtamisesta, strategioiden laadinnasta ja työyhteisöjen kehittämisestä sekä työhyvinvointityöstä. Olen saanut olla kehittämissä erilaisia organisaatioita ja siitä osaamisestani voin ammentaa erilaisia osa-alueita sinun ja organisaatiosi tueksi.

Työnohjaajana luon luottamusta ja turvallisuutta asioiden käsittelyyn. Kohtaan sinut empaattisesti ja annan sinulle tilaa tunteiden esille tuomisessa ja asioiden prosessoinnissa.

Omaan monipuolisen koulutushistorian ja laajan työkokemuksen. Täältä löydät lisää tietoa minusta: www.linkedin.com/in/anneporthen

Laajempiin kokonaisuuksiin ja isompiin prosesseihin kokoan luotetun työtiimini asiantuntijoita mukaan.

Perustin Suuntimet-yrityksen, koska haluan laaja-alaisella osaamisellani auttaa ihmisiä ja organisaatioita hahmottamaan suuntimet omassa kehittymisessään. Olen huomannut työelämässä tarvittavan lisätukea ja sparrausta tarpeen vaatiessa. Toimin mielelläni tukenasi!

Suuntimet on sanan suunnin monikon nominatiivi. Suunnin tarkoittaa suuntaa, suuntautumista, orientoitumista, mutta myös matkaa, tietä ja reittiä. Olet sitten suuntautumassa uuteen tai oppimassa itsestäsi enemmän, on polkusi merkityksellinen.

Suuntimet tukee sinua tällä matkalla!