Tehdään yhdessä. Työnohjaus, strategiaprosessit ja organisaatiokonsultointi sinun ja organisaatiosi tueksi.

Olen työnohjaaja STOry ja monipuolisesti osaava työhyvinvointiasiantuntija sekä organisaatiokonsultti. Valjastan osaamiseni sinun käyttöösi ja työsi tueksi!

 

Tervetuloa tutustumaan tarjoamiin palveluihin!

Tehdään yhdessä paras huominen! Tarjoan yksilöllisinä palveluina:

  • työnohjausta yksilöille, työyhteisöille, ryhmille ja johdolle
  • työhyvinvointipäällikön asiantuntijuutta
  • strategiaprosessit suunnittelusta fasilitointointiin ja asiantuntijatuen koko prosessin ajaksi.
  • organisaatiokonsultointia ja muutostukea
 

”Työnohjaus on antanut paikan pysähtyä, pohtia, tarkastella, kehittää ja mennä eteenpäin.”

”Olen oivaltanut, miten kova tarve yhteisössä on työnohjaukselliselle keskustelulle ja ylipäänsä yhteiselle aidolle kohtaamiselle ja kehittämiselle.”

Tutustu

Tarjoamiini palveluihin

Työnohjauksen avulla tarkastellaan ja jäsennetään työstä esille nousevia asioita, kokemuksia ja tunteita. Se tarjoaa keinon ja mahdollisuuden oman työn syvällisempään tutkimiseen yksilönä tai työyhteisön kanssa.

Työnohjauksen avulla vapautat voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Se antaa tukea työssä kehittymiseen ja jaksamiseen sekä lisää työhyvinvointia.

Tarjoan työnohjausta yksilöille, työyhteisöille ja eri työntekijäryhmille sekä johdolle/esihenkilöille.

Yksilötyönohjauksessa on mahdollisuus syventyä ammatillisten kysymysten äärelle. Työnohjauksissa voidaan työskennellä henkilökohtaiseen työhön, oman kasvuun ja ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvien teemojen kanssa.

Työyhteisön työnohjaus on usein prosessi, johon osallistuu koko työyhteisö. Työnohjauksen avulla voidaan esimerkiksi kirkastaa tavoitteita, kehittää työntekoa tukevia rakenteita ja edistää ammatillista vuorovaikutusta. 

Ryhmätyönohjauksen kokoonpano voi koostua eri organisaation jäsenistä, tietyistä ammattihenkilöistä tai asiantuntijoista. Työnohjausta voidaan suunnata eri teemoihin, erilaisiin caseihin tai prosesseihin.

Johdon/esihenkilöiden työnohjauksessa voidaan selkiyttää johdon ammattiroolia, jäsentää johtamistehtäviä ja tukea organisaatioiden johtamista ja auttaa johtoa luomaan työpaikalleen hyvää työntekoa tukeva toimintaympäristö.

Työnohjauksen toimintaympäristönä voi olla vaikkapa luontoympäristö; metsä, puutarha tai puisto. Luonnossa tapahtuva luontoavusteinen työnohjaus lisää työhyvinvointia ja voimavaroja.

Työnohjauksen aloitus: Työnohjaus perustuu aina työntekijän tai työyhteisön tarpeeseen ja haluun saada työnohjausta. Työnohjaus on aina prosessi, jossa tapaamiset ovat säännöllisiä ja ennalta sovittuja. Tapaamiset ovat kolmen, neljän viikon välein ja ajat sovitaan etukäteen. Työnohjausta voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyksin ympäri Suomea. Työnohjaus käynnistyy alkukeskustelulla ennen varsinaista ohjausprosessia, siinä kartoitetaan yhdessä tilanne, tarpeet ja tehdään suunnitelmaa etenemiselle.

Työnohjauksen käyttöteoriani kumpuaa johtamisen ja organisaatioteorioiden viitekehyksestä, jonka keskiössä on vuorovaikutus ja dialogi. Työnohjaaja- ja organisaatiokonsulttikoulutuksen myötä olen tutustunut myös psykodynaamisuuden ja systeemiteorioiden lähtökohtiin. Nämä teoriat ovat kiinnostuneita erilaisista prosesseista yksilön ja organisaatioiden kehittymisessä, siten niiden ymmärtäminen on osa ammattillista perustaa.  .Mielelläni kerron lisää työnohjaustyön viitekehyksestä ja käyttöteoriastani, sen kehittymisestä. Kehitän ammatillisuuttani jatkuvasti reflektoinnin, kirjallisuuden ja lisäkoulutuksen avulla.

Työnohjaajan työssäni noudatan Suomen työnohjaajien eettisiä periaatteita: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

”Ohjausote on rauhallista ja kuuntelevaa.”

”Parhaat ajatukset syntyvät yhdessä pohtien.”

Tutustu hinnastoon.


 

 

Tuen organisaatioita, työyhteisöjä, luottamustoimijoita strategian laadinnassa rakenteellisesti ja fasilitoimalla prosessit. Strategia rakentuu prosessina vaihe vaiheelta kokonaisuudeksi.

Olen perehtynyt strategia käytäntönä -viitekehykseen, jossa strategia työstyy ja rakentuu yhteisellä tekemisellä tavoitteelliseksi työkaluksi ja konkreettiseksi strategiseksi suunnitelmaksi.   

Minulla on vuosien päätoiminen kokemus strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta ja sen tutkimisesta erityisesti järjestöissä ja yhdistyksissä.

Strategiatyön tukena käytettävät konsultoivat keskustelut lisäävät ymmärrystä meneillään olevasta muutoksesta. Myös työnohjaus tukee organisaation strategiatyötä.

Strategiaprosessi avaa mahdollisuuden kehittää koko organisaation toimintaa. Prosessin aikana huomaat organisaatiosi kehittämistarpeet, joita voit hyödyntää perustyössäsi.

Strategiaprosessit suunnitellaan yksilöllisesti organisaatioiden tarpeiden pohjalta. Saat organisaatiollesi hyvin fasilitoidun prosessin, jonka lopputuloksena on toimiva strategia. Prosessiin kuuluu kyselyitä, työpajoja, luentoja ja tarvittaessa välitehtäviä prosessin aikana. Prosessia on toteutettu onnistuneesti myös etätyöskentelynä.

Jos organisaatiollasi on jo strategia, kerron mielelläni, miten lähdet tältä pohjalta uuden strategian laadintaan.

”Loimme Annen ohjauksessa yhdistyksellemme ensimmäisen virallisen strategian. Strategiaprosessi yhdistettynä henkilöstön ja hallituksen erillisiin työnohjauskertoihin oli koko prosessia hyödyntävä kokonaisuus. Anne toi fasilitoijana mukaan vahvan osaamisensa järjestökehittämisestä.  Prosessi ei ollut helppo, mutta osaavissa ja kannustavissa käsissä saimme aikaan juuri meidän näköisemme strategian! ”

”Liittomme sai upean strategia, mikä nostaa nuorten osaamisen ja hyvinvoinnin järjestön keskiöön!

Tutustu hinnastoon.

 
 

Organisaatiokonsulttina (valm. v. 2018) ja koulutettuna työhyvinvointipäällikkönä (valm. v. 2017) olen mukanasi ja tukenasi yksittäisten tai monimuotoisten prosessien ja käytäntöjen kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin edistämisessä.

Työhyvinvointityöhön tarjoan asiantuntijatukea, sparrailua ja osaamista johdon kuin henkilöstön työn tueksi. Konsultaatiotukea tarjoan mm. työhyvinvointityön nykytilan kartoittamiseen, työhyvinvointisuunnitelman laadintaan ja sen seurantaan sekä mittaamiseen.

Organisaatiokonsulttina olen tukenasi monimuotoisten organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisessä ja toimintatapojen luomisessa. Tarkastelen organisaatioita systeemisestä ja psykodynaamisesta näkökulmasta käsin.  Autan, eri konsultaatiomenetelmiä käyttäen, näkemään organisaation ja toimintaympäristön pintaa syvemmältä. 

Muutosjohtaminen ja muutoksen viestintä. Mitkä asiat edistävät ja heikentävät muutosta? Mitä huomioida muutosprosesseja käynnistäessä? Tarjoan muutosvalmennusta koko organisaatiollesi sekä tukea  muutoksen suunnittelussa ja sen viestimisessä koko prosessin ajan.

Käytettävät menetelmät räätälöidään yksilöllisesti. Käytetyimpiä ovat työpajatyöskentely, luennot/valmennukset ja konsultoivat keskustelut.  Myös työnohjaus sopii hyvin muutosten ja työyhteisön/organisaation kehittämisprosessien tueksi.

Kehittämis- ja virkistyspäiviin ohjelmaa? Luonto vahvistaa hyvinvointia. Tutkittua tietoa Green Care -toiminnasta. Verkostoni asiatuntijoiden kautta voin järjestää Tyhy-päivääsi luontomindfulness-ohjaajan tai tutustuttaa sinut elvyttäviin luontoympäristöihin. Saat tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja koet pehmeän lumoutumisen. Tarjoan myös luontotyönohjausta!

Ota yhteyttä, kerron lisää. Minulla on useiden vuosien kokemus erilaisten organisaatioiden sisäisestä kehittämistyöstä ja työhyvinvointityöstä sekä valmentamisesta. Johtajan että kehittäjän työrooleista käsin voin olla tukenasi.

”Olen oivaltanut ja oppinut paljon itsestäni, erityisesti vahvuuksistani keskustelijana, herättäjänä ja kokoajana. Olenkin rohkeasti käyttänyt vahvuuksiani prosessin aikana. Olen ollut innoissani koko prosessista!  Kiitos tästä!”

Tutustu hinnastoon.

 
 
 
 
Anne henkilökuva

Tietoa minusta ja Suuntimet Oy:n tarina

Olen Suuntimet Oy:n perustaja; työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti ja työhyvinvointiasiantuntija. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri (terveyshallintotiede).

Olen toiminut johtamisen ja kehittämisen tehtävissä yli 20 vuoden ajan, joista noin 10 vuotta valtakunnallisten järjestöjen toiminnanjohtajana sekä yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden johdossa.

Minulla on vahvaa osaamista on organisaatioiden kehittämisestä, strategisesta johtamisesta, strategioiden laadinnasta ja työyhteisöjen kehittämisestä sekä työhyvinvointityöstä. Luennoin ja koulutan myös mielelläni.

Olen saanut olla kehittämissä erilaisia organisaatioita (myös julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sote- ja kuntoutussektorin organisaatioissa) ja siitä osaamisestani voin ammentaa erilaisia osa-alueita sinun ja organisaatiosi tueksi.

Työnohjaajana luon luottamusta ja turvallisuutta asioiden käsittelyyn. Kohtaan sinut empaattisesti ja annan sinulle tilaa tunteiden esille tuomisessa ja asioiden prosessoinnissa.

Sivuillani on kursiivilla on ilmaistu saamiani palautteita työnohjauksista, strategiaprosesseista tai organisaatiokonsultoinneista.

Omaan monipuolisen koulutushistorian ja laajan työkokemuksen. Täältä löydät lisää tietoa minusta: www.linkedin.com/in/anneporthen

Laajempiin kokonaisuuksiin ja isompiin prosesseihin kokoan luotetun työtiimini asiantuntijoita mukaan.

Hyvinvointini kumpuaa luonnosta. Sieltä olen ammentanut kiireiseen päivään virkistystä, nauttinut hiljaisuudesta, metsän vaihtuvista väreistä ja tuoksuista. Kiinnostuin Green Care -toiminnasta juuri sen vuoksi, että huomasin omakohtaisesti, miten luonto elvyttää ja virkistää. 

Toimin Green Care Finlandin hallituksessa varsinaisena jäsenenä ja sen alaisessa vaikuttajatyöryhmässä jäsenenä. Olen myös Green Care Finlandin Etelä-Suomen aluejaoston puheenjohtaja. Vimeistelen opintojani Green Care Pro -koulutuksessa. Tahdon rohkaista sinua kokeilemaan luonnossa tapahtuvaa työnohjausta tai pieniä tuokioita luonnossa. Se sopii hyvin kaikkiin vuoden aikoihin.

Perustin Suuntimet-yrityksen, koska haluan laaja-alaisella osaamisellani auttaa ihmisiä ja organisaatioita hahmottamaan suuntimet omassa kehittymisessään. Olen huomannut työelämässä tarvittavan lisätukea ja sparrausta tarpeen vaatiessa. Toimin mielelläni tukenasi!