Tehdään yhdessä. Työnohjaus, strategiaprosessit ja organisaatiokonsultointi sinun ja organisaatiosi tueksi.

Olen työnohjaaja STOry ja monipuolisesti osaava työhyvinvointiasiantuntija sekä sovittelija ja organisaatiokonsultti. Valjastan osaamiseni sinun käyttöösi ja työsi tueksi!

Tervetuloa tutustumaan palveluihin!

Tehdään yhdessä paras huominen! Tarjoan yksilöllisinä palveluina:

  • työnohjausta eri asiantuntijoille, työyhteisöille ja johdolle
  • työhyvinvointipäällikön asiantuntijuutta
  • sovitteluosaamista
  • strategiaprosessit suunnittelusta fasilitointiin ja asiantuntijatuen koko prosessin ajaksi
  • organisaatiokonsultointia ja tukea muutoksiin.
 

”Työnohjaus on antanut paikan pysähtyä, pohtia, tarkastella, kehittää ja mennä eteenpäin.”

”Olen oivaltanut, miten kova tarve yhteisössä on työnohjaukselliselle keskustelulle ja ylipäänsä yhteiselle aidolle kohtaamiselle ja kehittämiselle.”

 
 
 
 
Tutustu
palveluihin

Työnohjauksen avulla on luontevaa jäsentää työstä esille nousevia asioita, kokemuksia ja tunteita. Ohjauksen kautta saat vapautettua voimia, luovuutta ja ajattelua työhön. Työnohjaus tukee työssä kehittymissä ja auttaa jaksamisessa sekä lisää työhyvinvointia.

Asiantuntijoiden yksilötyönohjauksessa on mahdollisuus syventyä ammatillisten kysymysten äärelle. Työnohjauksissa voidaan työskennellä henkilökohtaiseen työhön, oman kasvuun, ja ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvien teemojen kanssa. Työnohjaus sopii hyvin uuden työn tai projektin tueksi.

Työyhteisön työnohjaus on usein prosessi, johon osallistuu koko työyhteisö. Työnohjauksen avulla voidaan esimerkiksi kirkastaa perustehtävää, tavoitteita, kehittää työntekoa tukevia rakenteita ja edistää ammatillista vuorovaikutusta. Työnohjaus sopii muutoksen tai kehittämisen tueksi.

Ryhmätyönohjauksen kokoonpano voi koostua eri organisaation jäsenistä, tietyistä ammattihenkilöistä tai asiantuntijoista. Työnohjausta voidaan suunnata eri teemoihin, erilaisiin caseihin tai prosesseihin.

Johdon/esihenkilöiden työnohjauksessa voidaan selkiyttää johdon ammatin rooleja, jäsentää johtamistehtävistä tai orgnisaatiosta nousevia haasteita. Saat tukea organisaatioiden johtamiseen. Työnohjauksessa on luontevaa tarkastella toimintympäristön tilannetta ja sen suhdetta omaan työhön, ajankäyttöön ja jaksamisen resursseihin.

Luontotyönohjauksen toimintaympäristönä voi olla vaikkapa sinua lähellä oleva luontoympäristö; metsä, puutarha tai puisto. Luonnossa tapahtuva luontoavusteinen työnohjaus lisää merkittävästi työhyvinvointia ja voimavaroja. Tässä työnohjauksessa hyödynnetään luonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuksia ja sellaisia menetelmiä, jotka vahvistavat sinua.

Työnohjauksen aloitus: Työnohjaus perustuu aina työntekijän tai työyhteisön tarpeeseen. Työnohjaus on aina prosessi, jossa tapaamiset ovat säännöllisiä ja ennalta sovittuja. Tapaamiset ovat kolmen, neljän viikon välein ja ajat sovitaan etukäteen. Työnohjausta voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyksin ympäri Suomea. Työnohjaus käynnistyy alkukeskustelulla ennen varsinaista ohjausprosessia, siinä kartoitetaan yhdessä tilanne, tarpeet ja tehdään suunnitelmaa etenemiselle. Alkukeskustelu on maksuton.

Mielelläni kerron työnohjaustyön viitekehyksestäni ja käyttöteoriastani. Kehitän ammatillisuuttani jatkuvasti reflektoinnin, kirjallisuuden ja lisäkoulutuksen avulla sekä oman työnohjauksen avulla.

Työnohjaajan työssäni noudatan Suomen työnohjaajien eettisiä periaatteita: https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/eettiset-periaatteet

”Sait kiinni hyvin ajatuksistani ja kiteytit olennaiseen kysymykseen.”

”Ohjausote on rauhallista ja kuuntelevaa.”

”Parhaat ajatukset syntyivät yhdessä ryhmässä pohtien.”

Tutustu hinnastoon.


 

 

Tuen organisaatioita, työyhteisöjä, luottamustoimijoita strategian laadinnassa rakenteellisesti ja fasilitoimalla prosessit. Strategia rakentuu prosessina vaihe vaiheelta kokonaisuudeksi.

Olen perehtynyt strategia käytäntönä (strategy-as-practise) -viitekehykseen, jossa strategia työstyy ja rakentuu yhteisellä tekemisellä tavoitteelliseksi työkaluksi ja konkreettiseksi strategiseksi suunnitelmaksi. Täältä lisää: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/16563

Minulla on vuosien päätoiminen kokemus strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta ja sen tutkimisesta erityisesti järjestöissä ja yhdistyksissä.

Strategiatyön tukena käytettävät konsultoivat keskustelut lisäävät ymmärrystä meneillään olevasta muutoksesta. Myös työnohjaus tukee organisaation strategiatyötä.

Strategiaprosessi avaa mahdollisuuden kehittää koko organisaation toimintaa. Prosessin aikana huomaat organisaatiosi kehittämistarpeet, joita voit hyödyntää perustyössäsi.

Strategiaprosessit suunnitellaan yksilöllisesti organisaatioiden tarpeiden pohjalta. Saat organisaatiollesi hyvin fasilitoidun prosessin, jonka lopputuloksena on toimiva strategia. Prosessiin kuuluu kyselyitä, työpajoja, luentoja ja tarvittaessa välitehtäviä prosessin aikana. Prosessia on toteutettu onnistuneesti myös etätyöskentelynä.

Jos organisaatiollasi on jo strategia, kerron mielelläni, miten lähdet tältä pohjalta uuden strategian laadintaan.

”Loimme Annen ohjauksessa yhdistyksellemme ensimmäisen virallisen strategian. Strategiaprosessi yhdistettynä henkilöstön ja hallituksen erillisiin työnohjauskertoihin oli koko prosessia hyödyntävä kokonaisuus. Anne toi fasilitoijana mukaan vahvan osaamisensa järjestökehittämisestä.  Prosessi ei ollut helppo, mutta osaavissa ja kannustavissa käsissä saimme aikaan juuri meidän näköisemme strategian! ”

”Liittomme sai upean strategia, mikä nostaa nuorten osaamisen ja hyvinvoinnin järjestön keskiöön!

Tutustu hinnastoon.

 
 

 

Organisaatiokonsulttina (valm. v. 2018) ja koulutettuna työhyvinvointipäällikkönä (valm. v. 2017) olen mukanasi ja tukenasi yksittäisten tai monimuotoisten prosessien ja käytäntöjen kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin edistämisessä.

Työhyvinvointityöhön tarjoan asiantuntijatukea, sparrailua ja osaamista johdon kuin henkilöstön työn tueksi. Konsultaatiotukea tarjoan mm. työhyvinvointityön nykytilan kartoittamiseen, työhyvinvointisuunnitelman laadintaan ja sen seurantaan sekä mittaamiseen. Olen apuna kaikissa työhyvinvoinnin kysymyksissä!

Organisaatiokonsulttina olen tukenasi monimuotoisten organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisessä ja toimintatapojen luomisessa. Tarkastelen organisaatioita systeemisestä ja psykodynaamisesta näkökulmasta käsin.  Autan, eri konsultaatiomenetelmiä käyttäen, näkemään organisaation ja toimintaympäristön pintaa syvemmältä. Jos tarviset ristiriita- ja konfliktiosaamista. Olen kouluttautunut restoratiivisen lähestymisen ja sovittelun osaajaksi. Koulutuksen vahvisti taitoja toimia vastakkainasettelun ja konfliktien sovittelijana.

Muutosjohtaminen ja muutoksen viestintä. Mitkä asiat edistävät ja heikentävät muutosta? Mitä huomioida muutosprosesseja käynnistäessä? Tarjoan muutosvalmennusta koko organisaatiollesi sekä tukea  muutoksen suunnittelussa ja sen viestimisessä koko prosessin ajan.

Käytettävät menetelmät räätälöidään yksilöllisesti. Käytetyimpiä ovat työpajatyöskentely, luennot/valmennukset ja konsultoivat keskustelut.  Myös työnohjaus sopii hyvin muutosten ja työyhteisön/organisaation kehittämisprosessien tueksi.

Tarvtsetko kehittämis- ja virkistyspäiviin ohjelmaa? Luonto vahvistaa hyvinvointia tutkitusti. Luontoympäristö koetaan turvallisena ja se edistää palautumista kiireisestä työpäivästä ja se lisää elpymistä. Toiveidesi mukaan voidaan toteuttaa monimuotoisia tapaamisia luonnossa.  Green Care -osaamisellani voin tutustuttaa sinut esimerkiksi elvyttäviin metsäkylpyihin. Saat tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja koet pehmeän lumoutumisen. Tarjoan myös luontotyönohjausta ja se voidaan toteuttaa osana kehittämispäivääsi.

Ota yhteyttä, kerron lisää. Minulla on useiden vuosien kokemus erilaisten organisaatioiden sisäisestä kehittämistyöstä ja työhyvinvointityöstä sekä valmentamisesta. Johtajan että kehittäjän työrooleista käsin voin olla tukenasi.

”Olen oivaltanut ja oppinut paljon itsestäni, erityisesti vahvuuksistani keskustelijana, herättäjänä ja kokoajana. Olenkin rohkeasti käyttänyt vahvuuksiani prosessin aikana. Olen ollut innoissani koko prosessista!  Kiitos tästä!”

Tutustu hinnastoon.

 
 
 
 
Anne henkilökuva

Tietoa minusta ja Suuntimet Oy:n tarina

Olen Suuntimet Oy:n perustaja; työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti ja työhyvinvointipäällikkö. Olen saanut peruskoulutuksen toimia sovittelijana. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri (terveyshallintotiede).

Suuntimet tarjoaa työhyvinvointia tukevia palveluita työnohjauksen ja työhyvinvointikonsultaation avulla sekä auttaa organisaatioita strategiaprosesseissa ja tukee muutos- ja kehittämishankkeissa.

Olen toiminut johtamisen ja kehittämisen tehtävissä yli 20 vuoden ajan. Työkokemusta on kertynyt yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden johtamisesta sekä valtakunnallisten järjestöjen johtamisesta. Parhaillaan työskentelen valtakunnallisen järjestön toiminnanjohtajana.

Minulla on vahvaa osaamista on organisaatioiden kehittämisestä, strategisesta johtamisesta, strategioiden laadinnasta ja työyhteisöjen kehittämisestä sekä työhyvinvointityöstä. Luennoin ja koulutan myös mielelläni.

Olen saanut olla kehittämissä erilaisia organisaatioita (myös julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sote- ja kuntoutussektorin organisaatioissa) ja siitä osaamisestani voin ammentaa erilaisia osa-alueita sinun ja organisaatiosi tueksi.

Työnohjaajana luon luottamusta ja turvallisuutta asioiden käsittelyyn. Kohtaan sinut empaattisesti ja annan sinulle tilaa tunteiden esille tuomisessa ja asioiden prosessoinnissa.

Sivuillani on kursiivilla on ilmaistu saamiani palautteita työnohjauksista, strategiaprosesseista tai organisaatiokonsultoinneista.

Omaan monipuolisen koulutushistorian ja laajan työkokemuksen. Täältä löydät lisää tietoa minusta: www.linkedin.com/in/anneporthen

Laajempiin kokonaisuuksiin ja isompiin prosesseihin kokoan luotetun työtiimini asiantuntijoita mukaan.

Hyvinvointini kumpuaa luonnosta. Sieltä olen ammentanut kiireiseen päivään virkistystä, nauttinut hiljaisuudesta, metsän vaihtuvista väreistä ja tuoksuista. Kiinnostuin Green Care -toiminnasta juuri sen vuoksi, että huomasin omakohtaisesti, miten luonto elvyttää ja virkistää. 

Toimin Green Care Finlandin hallituksessa varsinaisena jäsenenä. Olen myös Green Care Finlandin Etelä-Suomen aluejaoston perustajajäsen.  Tahdon rohkaista sinua kokeilemaan luonnossa tapahtuvaa työnohjausta tai vaikkapa metsäkylpyä! Olen rakentanut myös kivoja työhyvinvointi-iltapäiviä.

Perustin Suuntimet-yrityksen, koska haluan laaja-alaisella osaamisellani auttaa ihmisiä ja organisaatioita hahmottamaan suuntimet omassa kehittymisessään.

Millaiset suuntimet sinä tarvitset nyt?